Logisal Salaris nieuws Juni

Subsidie Onderwijs De afdrachtvermindering Onderwijs stimuleert bedrijven om o.a. leerwerkplekken aan te bieden. Helaas gaat deze regeling in deze vorm ten onder aan haar succes of aan misbruik. Volgens de Minister van Onderwijs zijn de uitgaven de afgelopen 5 jaar verdubbeld tot zo’n 400 miljoen. De regeling wordt vervangen door een subsidie met een plafond van 200 miljoen. We weten nog niet of dit via de salarisadministratie c.q. loonaangifte blijft lopen maar het vermoeden is van niet.

Lees online

 

Ontslagrecht moet soepeler De Europese Commissie geeft Nederland het dringende advies om het ontslagrecht verder te versoepelen. Een versoepeling van het ontslagrecht zal gunstig zijn voor de arbeidsmobiliteit. Dit advies maakt deel uit van het advies met betrekking tot de begroting 2014.

Lees online

 

Rabo en Sepa Als u met Rabo Telebankieren een sepa bestand wilt importeren dan heeft u 2 mogelijkheden. U moet kiezen voor Euro-bestanden. Dat is de goede. Als u kiest voor Overige betaalbestanden dan komt u terecht bij de import voor oude sepa bestanden. LogiSal is nu zodanig aangepast dat het end-to-end ID anders werkt waardoor u minder kans op foutmeldingen van Rabo heeft.

Lees online

 

Bovengrens Pensioen Er is een wetsvoorstel aanscherping pensioenregels in de maak. In die regels is onder andere iets opgenomen omtrent een maximum bedrag voor fiscaal vriendelijk pensioensparen. Dat bedrag wordt gesteld op € 100.000. Wanneer die grens precies in werking komt is nog enigszins vaag. Wij houden u op de hoogte.

 

UWV verstrekt statussen arbeidsbeperkten niet Om te bepalen of het voor uw onderneming gunstig is om eigenrisicodrager te worden of welke premiekortingen u kunt toepassen, heeft u informatie nodig over de werknemers in uw onderneming met een arbeidshandicap. Hiervoor mag u echter niet bij UWV aankloppen, zo is uit een recente rechtszaak gebleken.

Voor het inschatten van de statussen van arbeidsgehandicapten kunt u niet bij UWV terecht. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In de zaak ging het om een werkgever die bij UWV de statussen opvroeg van zijn werknemers met een arbeidshandicap. UWV weigerde echter aan het verzoek te voldoen. Volgens UWV zouden de opgevraagde gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Lees online

 

Tablet makkelijker Op dit moment kunt u een tablet aan de werknemer ter beschikking stellen als deze 90% zakelijk wordt gebruikt. Dat gaat veranderen als het aan de staatssecretaris van Financiën ligt. Er komt dan een algemeen criterium wat inhoudt dat het zakelijke gebruik niet meer aan een percentage gebonden wordt.

 

Let op (minimum)loon bij jeugdige vakantiewerkers De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. Als er in de vakantieperiode scholieren bij uw onderneming aan de slag gaan om de vaste werknemers tijdens hun vakantie te vervangen, moet u op een aantal zaken letten. Kinderen mogen vanaf 13 jaar al bijklussen in de vakantie, maar het werk dat ze mogen doen en welk minimumloon voor hen geldt, is afhankelijk van hun leeftijd.

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk in de brochure Vakantiewerk 2013 van de overheid. U vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag.

Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. In de vakantie mogen 16- en 17-jarigen maximaal € 1.300 netto bijverdienen. Verdienen ze meer, dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Overigens mogen 16- en 17-jarigen de rest van het jaar maximaal € 1.266 netto per kwartaal verdienen, anders stopt de kinderbijslag.

Lees online

 

Ongeval melden Elke werkgever dient een bedrijfsongeval te melden als iemand blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis opgenomen wordt (ten gevolge van een ongeval), of overlijdt. Als u dat niet doet riskeert u een fikse boete! Op de website van SZW (http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/) kunt u een dergelijk formulier downloaden. Is ten gevolge van het ongeval iemand overleden of in levensgevaar dan dient u het ongeval telefonisch te melden op 0800-5151.

Lees online

 

Tijdelijk contract verandert In het sociaal akkoord zijn ten aanzien van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een aantal aanpassingen opgenomen: Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. En bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten ongeacht de lengte mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Verder zullen opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in totaal niet langer dan 2 jaar mogen duren. Dit laatste kan per CAO worden opgerekt naar 4 jaar (?). Als een arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden wordt opgevolgd dan telt de termijn door. Dit moet allemaal nog in wetgeving veranderd worden.

Lees online

 

Fiets nu of WKR Onder de huidige (oude) regelgeving mag u een fiets van de zaak (onder bepaalde voorwaarden) vergoeden tot en met € 749. Onder de WKR moet u de fiets in de WKR ‘stoppen’. Daarbij komt de grens van € 749 te vervallen. Dat geeft meer mogelijkheden. Als u bestaande afspraken met personeel heeft over de fiets dan dient u die mogelijk te herzien voor 2015.

Lees online

 

Loonbegrip Pensioen De detailhandel heeft besloten het volgende loonbegrip te hanteren, overigens met ingang van 1 januari 2013.

Pensioengevend loon: alle componenten in het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen of het uniform loonbegrip, met uitzondering van:

  • Uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen
  • Het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto
  • Het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de pensioendatum
  • De uitkering van een levenslooptegoed

In LogiSal heet dit: Oude LoonSV (grondslag 7)

Lees online

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 bekend Per 1 juli moet u werknemers vanaf 23 jaar ten minste € 1.477,80 bruto per maand betalen bij een fulltime werkweek. Voor werknemers die jonger zijn dan 23 geldt een percentage van dit bedrag. Werknemers die jonger zijn dan 15 of ouder dan 65 jaar vallen niet onder het minimumloon.

Voor het tweede halfjaar van 2013 geldt een verhoging van het wettelijk minimumloon met 0,57%.  Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:

• € 1.477,80 per maand;
• € 341,05 per week;
• € 68,21 per dag.

Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt.

LogiSal neemt automatisch het juiste minimumloon als u tijdig update.

Lees online

 

Ontslagroute Er komen in 2016 in grote lijnen 3 ontslagroutes. Die bestaan feitelijk nu ook al maar zijn straks meer dwingend. Route 1 is met wederzijds goedvinden. Route 2 is via het UWV. Route 3 is via de kantonrechter. Route 2 via de UWV wordt in 2016 dwingend voorgeschreven bij ontslag door bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid. Route 3 via de kantonrechter wordt in 2016 dwingend voorgeschreven als de oorzaak persoonlijk is.

Lees online

 

DGA moet meest verdienen Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) moet meer verdienen dan het best betaalde personeelslid in zijn onderneming. Is er een personeelslid die meer verdient dan de DGA dan kan de inspecteur van de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Werkt een DGA parttime, dan dient de DGA het aantoonbaar te kunnen maken dat hij minder uren maakt.

Lees online

 

Logisal Salaris Nieuws Maart

Pseudoheffing Hoog Loon

In maart is het zover. U moet een extra heffing van 16% afdragen voor werknemers die in 2012 meer dan 150.000 hebben verdiend. Dat wil zeggen dat u deze eindheffing moet meenemen in de loonaangifte van maart. Wat meetelt is loon uit tegenwoordige arbeid. Een ontslagvergoeding telt niet mee. Een bonus wel. Er is de nodige moeite gedaan om ontwijkgedrag te voorkomen. Is een werknemer ontslagen en ontvangt hij/zij nog geld op andere gronden? Dan telt dat mee. Ook bedrijven die niet meer bestaan of zijn overgenomen moeten de heffing gewoon betalen. En alle inkomsten binnen 1 concern tellen mee. En o ja, kunstmatige verlaging van het loon? Dat mag niet. Ook andere grappen en grollen die hun oorzaak in deze wet vinden zijn niet toegestaan. En als laatste: de bijtelling auto van de zaak telt gewoon mee.

Lees online.

 

Levensloopsaldo spoedig afrekenen

Het resterende levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 hadden, is op 1 januari 2013 automatisch vrijgevallen. U moet er in principe voor zorgen dat dit vóór 1 april aanstaande in de loonheffingen is verwerkt.
Als een werknemer van uw onderneming na afloop van 2011 een levensloopsaldo had van minder dan € 3.000, moet u dit vóór 1 april aan hem uitbetalen. Hoe u dit behandelt in de loonheffingen, hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u altijd rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting.

Lees online.

 

Aan of afmelding eigenrisicodragerschap WGA

Wil uw onderneming per 1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de WGA worden, of het eigenrisicodragerschap juist beëindigen, dan moet u dit vóór 1 april doorgeven aan de Belastingdienst.

Indien u zich wilt aanmelden, gebruikt u hiervoor het formulier van de Belastingdienst (pdf). Houd hierbij wel rekening met het inlooprisico: ook bestaande WGA-uitkeringen – die dan nog door UWV worden betaald – komen voor uw rekening op het moment dat uw onderneming eigenrisicodrager wordt. Ex-eigenrisicodrager blijft nog tien jaar verantwoordelijk.

Is uw onderneming al eigenrisicodrager en wilt u dit beëindigen, gebruik ook dan het formulier van de fiscus. Wel moet u er dan rekening mee houden dat het eigenrisicodragerschap nawerkt, het zogenoemde uitlooprisico. Dit betekent dat uw onderneming tien jaar lang verantwoordelijk blijft voor de resterende duur van lopende WGA-uitkeringen. UWV neemt de betaling van bestaande uitkeringen dus niet direct van u over. Dit geldt overigens ook voor werknemers die onder uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden, maar pas in de WGA belanden nadat u geen eigenrisicodrager meer bent. Een zieke werknemer komt immers pas na in principe 104 weken loondoorbetaling in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dit risico komt dan dus ook voor uw rekening.

Lees online.

 

Diploma Financieel Adviseur

Ook Financieel Adviseurs van kleine ondernemingen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2014 moeten beschikking over diploma’s om hun vakkennis aan te tonen. Daarbij zullen ook regels voor permanente educatie gaan gelden. Dit zal niet alleen gelden voor directeuren of eigenaren maar ook voor personeelsleden.

Lees online.

 

Evaluatie ULB

Voor de zomer zal Staatssecretaris Weekers van Financien de Wet Uniformering Loonbegrippen evalueren. Hierbij zal een inventarisatie gemaakt worden van groepen mensen die onevenredig zwaar getroffen zijn door de wetgeving, zoals militairen en DGA’s. We houden u op de hoogte.

 

Lees online.

 

Crisisheffing

Bij de loonaangifte van maart dient u de crisisheffing te doen.
Dit is een extra belasting van 16% over het loon hoger dan de drempel van € 150.000.
In LogiSal kunt u dat doen bij Jaarblok > Eindheffing.
U kunt ook meteen bezwaar aantekenen want er zullen diverse procedures over gevoerd gaan worden. Vooral als de bonus/het loon voor april betaald is kunt u succesvol zijn met een bezwaar. De tijd zal het leren.

Lees online.

 

Smartphone Salarisspecificatie

Gratis met LogiSal uw salarisspecificaties online op het web en klaar voor uw personeel om opgehaald of ingezien te worden. Ook met smartphone (iPad en Android). Wij hebben voor u een informatiebulletin klaar staan. U gaat mee met uw tijd!

Zie: Digitaal Salarisspecificatie Verstrekken

Lees online.

 

Werknemerspremie WW terug?

De vakcentrales FNV en CNV willen opnieuw een WW-premie voor werknemers invoeren om te voorkomen dat de uitkeringsduur fors wordt bekort. Het kabinet wil de maximale WW-duur volgend jaar terugbrengen van maximaal 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering in het laatste jaar terugzakt naar bijstandsniveau. De bonden zijn hier fel op tegen. De FNV noemde de ingreep onbespreekbaar. Werknemers betalen sinds enkele jaren geen WW-premie meer. Die komt sindsdien helemaal voor rekening van de werkgevers.

Lees online.

 

Opruimen

Volgens de wet dient u uw administratie 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat u nu 2005 en eerder mag opruimen. Dat geeft ruimte!

Lees online.

 

WKR is soms een kans

Er breken rustiger tijden aan. Benut die om eens te kijken naar de werkkostenregeling. Die biedt ook kansen. Al is het maar dat u geen eindheffing meer over kerstpakketten hoeft te betalen. Daar komt nog bij dat nu soms zaken ‘half’ of niet zijn geregeld waardoor u bij een controle mogelijk een probleem heeft. Terwijl dit onder de werkkostenregeling helder en duidelijk op te lossen is. Veel personeel met hoge inkomens? Ook dan biedt de WKR een kans! Die 80% lijkt duur maar is goedkoper dan de belastingheffing over hogere inkomens.
Downloaden van de WKR kan via:  http://logisal.nl/download/werkkostenregeling/

Lees online.

Auto Joure XL zeer voordelige Occasions

Occasions in Friesland en Omstreken

Auto Joure XL vekoopt meer dan 4500 auto´s per jaar. Dat is natuurlijk niet voor niets. Wij hebben altijd de scherpste prijs. Wij kopen en verkopen occasions in Nederland. Alle gangbare merken kunt u bij ons kopen, in de juiste uitvoeringen maar vooral ook tegen de scherpste prijzen. Kom snel eens kijken bij Auto Joure XL in joure wij verkopen al jarenlang Nederland. Wij hebben mveel occasions op voorraad dus kom langs voor een proefrit en koffie. Onze occasions zijn voorzien van onderhoudshistorie en NAP. De occasions worden altijd nauwkeurig gecontroleerd en gereinigd.
Kom snel langs bij bij Auto Joure XL en bekijk al onze tweedehands auto´s eens in Friesland.

Zie ook gebruikte autos in Friesland

Goedkope winkel artikelen op Reclamehal.nl

Nu al Winteropruiming bij Reclamehal.nl ?

Reclame artikelen van Reclamehal.nl nu nog voordeliger. Bekijk snel onze webshop met veel aanbiedingen zoals een doos (5stk) aluminium A1 kliklijsten voor 99 euro. Daarnaast hebben wij momenteel nog veel aluminium stoepborden in de aanbieding. Bekijk al onze promotie artikelen eens op reclamehal.nl .De aluminium kliklijsten zijn natuurlijk altijd super voordelig. Bekijk ook eens onze aanbieding Stoepbord flymaster voor 99 euro. Richt u winkel snel in voor de feestdagen! Neem snel een kijkje in onze webshop.

Ook de goedkoopste in Aluminium posterklemmen en Posterclips

Reclame

 

 

 


Traprenovaties

Soorten Traprenovaties

MultiGarant®
Wie kiest voor het MultiGarant® systeem kiest voor de top in de traprenovatie. Deze samengestelde trede bestaat uit een body van 15mm watervast verlijmd multiplex met daarop een toplaag van 5mm massief hout, leverbaar in alle houtsoorten. Van Frans eiken rustiek tot teak en wengé.
Dit keiharde koppel van multiplex en massief hout staat garant voor een zorgeloze trap waarbij krimpen, uitzetten of werken nagenoeg is uitgesloten.
De MultiGarant® overzettrede is (onder andere) dus uitermate geschikt voor bijvoorbeeld nieuwbouw, waar het vochtigheidspeil vaak erg hoog is.

Traprenovatie per locatie:
Traprenovatie Breda
Traprenovatie Groningen
Traprenovatie Zaandam
Traprenovatie Amersfoort
Traprenovatie Denhaag
Traprenovatie Haarlem
Traprenovatie Apeldoorn
Traprenovatie Eindhoven
Traprenovatie Nijmegen
Traprenovatie Arnhem
Traprenovatie Enschede
Traprenovatie Tilburg

SolidGarant®
Deze overzettreden bestaan uit écht massief houten traptreden. Deze treden zijn net als de samengestelde MultiGarant® treden, leverbaar in alle houtsoorten en in te kleuren in iedere gewenste kleur. Ook uit deze trede wordt een gleuf gefreesd waar een rubberen antislipstrip in wordt geplaatst. Toekomstvisie Mutatiewoningen verwisselen vaak van bewoners. Reno Stairs® wisselt graag met uw huurders mee…
Vanwege de kwaliteit van onze producten gaat onze traprenovatie een leven lang mee. Vanaf nu is het opknappen van de trap een fluitje van een cent. Nooit meer schilderen, lijm verwijderen, etc.. U kunt de trap bij elke mutatie laten polijsten, nieuw in de olie zetten, en de trap is weer als nieuw. Groene trappen Reno Stairs® werkt alleen met FSC hout. (klik hier voor onze fsc documenten) Daarnaast bent u altijd verzekerd van milieuvriendelijke materialen.

Onze groene visie:
_ Milieuvriendelijke trapbekleding
_ Milieuvriendelijke afwerking en montage
_ Eenmalig transport + inhouse plaatsing
_ Nooit meer afvoer van oude trapbekleding

Traprenovatie Reno Stairs

Er is iets nieuws voor uw trap… Uw trap bekleden met Reno Stairs® overzettreden van écht hout of laminaat is dé nieuwe manier om uw interieur te verfraaien. Met Reno Stairs® beschikt u over het product om uw trap oud, lelijk of versleten om te toveren in een trap met allure.

De Reno Stairs® overzettreden zijn bestemd voor zowel open als dichte trappen, recht of met een draai. De treden zijn gemaakt uit hoogwaardige, milieuvriendelijke materialen. Door de eenvoud van het systeem is het voor de doe-het-zelver mogelijk om de treden zelf te monteren, maar u kunt de montage natuurlijk ook door vakmensen laten uitvoeren. Ideaal voor nieuwbouw In nieuwe huur- of koopwoningen is de trap meestal van vurenhout, voorzien van een witte grondverf… klaar om bekleed worden met prachtige Reno Stairs® overzettreden, …dus Reno Stairs® overzettreden zijn bij uitstek ideaal om de trap in uw nieuwbouwwoning mee te bekleden!

De keuze voor Reno Stairs® overzettreden is dé keuze voor een schitterende trap én jarenlang plezier. Een trap bekleden met Reno Stairs®is een goede investering en behoeft nooit meer opnieuw te worden bekleed! Dit is met vloerbedekking of welke andere oplossing dan ook, een heel ander verhaal. Reno Stairs biedt u een hoogwaardig product dat niet alleen erg mooi, maar ook betaalbaar is! Gemiddeld liggen de prijzen zelfs ca. 40% lager dan die van andere aanbieders…! Meer informatie kunt u vinden op www.renostairs.nl en voor en geheel vrijblijvend advies op maat kan onze adviseur overdag of in de avonduren kosteloos bij u thuis komen.

Hiervoor belt u de Reno Stairs® advieslijn 0228-563968. Uw Reno Stairs-dealer;

Bakker dé Houthandel
Oosterwijzend 1a
1616 LE Hoogkarspel
T. 0228-563968

De showroom is geopend; ma. t/m vr. : 8.00 – 18.00uur zaterdag : 8.00 – 17.00uur

Prijsaanpassing Trekhaken

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat we een behoorlijk aantal trekhaken van Westfalia in prijs naar beneden hebben kunnen bijstellen.
Mede door enkele positieve veranderingen binnen Westfalia Benelux B.V. hebben we dit kunnen realiseren. De aanpassing heeft met name betrekking op trekhaken passend voor AUDI, BMW, MERCEDES en VOLKSWAGEN. Hieronder vindt u een kort vergelijk van enkele modellen. U ziet daar de oude en nieuwe situatie. Wij leveren de trekhaken zonder verzendkosten binnen nederland! Op onze website vindt u alle modellen en de bijbehorende prijzen.

–  trekhaak aanbiedingen zakelijk
–  trekhaak aanbiedingen particulieren

 

Logisal Salaris Nieuws Oktober 2012

Logisal Salarispakket

Cursus 12 december
Woensdag 12 december is er weer een cursus in Leusden. Op deze dag-cursus leert u werken met LogiSal en brengen wij u meteen op de hoogte van de ontwikkelingen naar 2013. De cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers. Zie onze speciale pagina hierover.

Sociaalfonds Motorvoertuigen en Tweewielers aangepast
CAO Partijen van de CAO Motorvoertuigen en Tweewielers hebben afgesproken dat er voor het vierde kwartaal van 2012 een beperkte heffing komt voor het FMV (Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf). De premie wordt voor het vierde kwartaal verlaagd van 0.2% naar 0,08%. Heeft u al een verloni…

Sociaalfonds Motorvoertuigen en Tweewielers aangepast
CAO Partijen van de CAO Motorvoertuigen en Tweewielers hebben afgesproken dat er voor het vierde kwartaal van 2012 een beperkte heffing komt voor het FMV (Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf). De premie wordt voor het vierde kwartaal verlaagd van 0.2% naar 0,08%. Heeft u al een verloni…

Heeft u van iedereen een loonbelastingverklaring?
Controleert u regelmatig of u van al uw personeel wel een loonbelastingverklaring en Identiteitsbewijs heeft? Ontbreekt er namelijk één van deze documenten dan moet u het anoniementarief toepassen. Het anoniementarief is 52% en u mag voor de sociale verzekeringspremies geen rekening ho…

WGA premie 2013
Het UWV heeft onlangs de nieuwe premie percentages bekend gemaakt voor de WGA gedifferentieerde premie. Voor 2012 is het minimum percentage voor kleine werkgevers gesteld op 0,48%. Dit percentage daalt met 0,01% naar 0,47%. Voor grote werkgevers blijft het minimum percentage gelijk. Het percentage v…

LogiSal wint van Unit4
Een jaar lang heeft accountantskantoor Finx in Sneek LogiSal en Unit4 naast elkaar gebruikt. Finx komt voort uit een fusie waarbij het ene kantoor LogiSal gebruikt en het ander Unit4. Nu heeft Finx besloten door te gaan met LogiSal en afscheid te nemen van Unit4. LogiSal komt als beste uit deze lang…

Aangiftetijdvak wijzigen voor 2013
Betaalt u nu salaris aan uw medewerkers per maand uit maar is het praktischer om per 4 weken uit te betalen, of andersom? Dat kan! U dient een wijzigingsformulier te downloaden op de site van de belastingdienst. Het wijzigingsformulier moet uiterlijk 14 december 2012 door de belastingdienst zijn ont…

De Boer Pesse Anssems Aanhangwagens

Vanaf heden is het mogelijk om bij sommige modellen van het assortiment van Anssems Aanhangwagens opzethekken met een hoogte van 70cm mee te bestellen. Hierdoor worden de mogelijkheden van uw aanhangwagen aanzienlijk vergroot. Denk bijvoorbeeld aan losse goederen zoals tuinafval, door de opzethekken kunt u uw goederen veiliger vervoeren. De opzethekken zijn voor de onderstaande modellen beschikbaar;
PSX 1400                 251x153x70 cm (LxBxH).
PSX 2500/3000       305x153x70  cm (LxBxH).
PSX 2500/3000       325x178x70 cm (LxBxH).
KSX 2500/3000       305x178x70 cm (LxBxH). 
AMT 1200/1500       340x170x70 cm (LxBxH).
AMT 2500                 407x180x70cm (LxBxH). 

De opzethekken bij de PSX en KSX modellen zijn aan de bovenzijde schanierbaar waardoor bij de KSX alle kiepmogelijkheden blijft behouden. Bovendien zijn de opzethekken afneembaar waardoor de aanhangwagen ook voor andere mogelijkheden gebruikt kan worden. Bij de AMT modellen zitten de zijhekken vast op de standaard borden hierdoor zijn de zijhekken extra stabiel. De hekken aan de voor en achterzijde zijn wel afneembaar. Bekijk onze Anssems assortiment op onze website: http://www.deboer-aanhangwagen.nl 

De Boer Pesse aanhangers en Trailers

Hulco geeft klanten de mogelijkheid om een langere klep bij verschillende TERRAX minigraver-transporter modellen mee te bestellen. Hierdoor wordt de laadklep met 50cm verlengt, door de langere lengte komt de klep in een kleinere hoek te staan en wordt het laden en lossen van verschillende (lage) machines gemakkelijker. Hieronder vindt u een modellenoverzicht. (Klik op de link voor meer informatie.) Hulco Terrax-2 3000Kg (294×150) Minigraver-Transporter Hulco Terrax-2 3000Kg (394×180) Minigraver-Transporter Hulco Terrax-3 3500Kg (394×180) Minigraver-Transporter Hulco is opgericht in het jaar 2003 in Tilburg en is in de loop der jaren één van de grootste fabrikanten van verschillende aanhangwagens geworden.

De Terrax modellen van Hulco staan bekend om het sterkere chassis en gebruikersgemak. Wilt u onze Hulco assortiment zien, kijk dan op onze website: http://www.deboer-aanhangwagen.nl/producten/11_04hulco Wilt u al onze transport aanhangwagens zien, kijk dan op onze website: http://www.deboer-aanhangwagen.nl/producten/15-transporter Heeft u vragen en/of opmerking, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer aanhanger en trailer aanbiedingen?